Ustawiwe Wakacje Kredytowe Aktualne promocje
 • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w systemie 24.BS-Zawadzkie będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30 września 2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018
 • Od 1 października 2017 r. w systemie 24.BS-Zawadzkie będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
 • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
 • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym kwoty 800 zł netto na osobę, rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia).
 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i nie może przekraczać kwoty 1200 zł netto na osobę.

Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym od 1 października 2017 - 30 września 2018:

 • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia.
 • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco - w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.
 • Rola Banku w Programie Rodzina 500+
  • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie 24.BS-Zawadzkie w sekcji „Wniosek 500+”. Złożenie wniosku w Jednostkach Organizacyjnych Banku nie jest możliwe.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania z menu Wniosek 500+ "Sprawdź status wniosku". Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://rodzina500plus.gov.pl/)

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej 24.bs-zawadzkie.pl, w menu "Wnioski" -> "Rodzina 500+".

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu 24.bs-zawadzkie.pl.
  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://rodzina500plus.gov.pl/).
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://rodzina500plus.gov.pl/) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • "Przetwarzany" – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • "Dostarczony" – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o"Rodzina 500 plus".

Kliknij na obrazek i przejdź do informatora.

WNIOSEK RODZINA 500+ w systemie internetowym 24.BS-Zawadzkie:

 • Możliwość złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 do 30 września 2018 będzie dostępna w systemie internetowym Banku już od 1 sierpnia br.
 • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie aż do ukończenia 18 roku życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia dla rodzin o niskich dochodach
 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia

Pamiętaj:

 • W okresie od 1 sierpnia 2017 do 30 września 2017 w pierwszym kroku wypełniania wniosku konieczne jest wskazanie okresu świadczeniowego, na który składany jest wniosek. Jest to krok niezbędny do wykonania – bez dokonania tego wyboru nie będzie możliwe dalsze procedowanie wniosku.
 • We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego) oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie 24.BS-Zawadzkie, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w systemie 24.BS-Zawadzkie oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w systemie 24.BS-Zawadzkie ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu 24.BS-Zawadzkie, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz wskazać numer rachunku inny niż w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie 24.BS-Zawadzkie będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Zawadzkie w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system 24.BS-Zawadzkie do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie 24.BS-Zawadzkie.pl.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie 24.BS-Zawadzkie.pl, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Zgłaszanie reklamacji:

 • reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  • w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem– jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie 24.BS-Zawadzkie.pl oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem następuje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej 24.BS-Zawadzkie.pl oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.pl,
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania,
 • po zalogowaniu się serwis bankowości internetowej 24.BS-Zawadzkie.pl będzie wymagał podania kodu SMS/ z listy haseł jednorazowych/ w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500+,
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, poprzez system 24.BS-Zawadzkie.pl. Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem a korespondencja będzie pochodzić wyłącznie ze znanych Klientowi adresów e-mail. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku lub pod numerem telefonu: (+48) 509 741 582.

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem w związku z realizacją procesu składania wniosku do Programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków

Logując się do bankowości internetowej Banku 24.BS-Zawadzkie.pl należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa opisane w sekcji:
https://www.bs-zawadzkie.pl/bezpieczenstwo-transakcji-internetowych

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

1. Czy Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

 • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te
  dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
 • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku
  jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
 • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
 • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.

2. Zaloguj się do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

3. Znajdź wniosek Rodzina 500+.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

6. Zatwierdź i zakończ wniosek.

7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu> otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

 • w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 24.BSZawadzkie.
 • przez platformę ePUAP
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

4. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

5. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

6. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

7. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.
Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.

8. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

9. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.

10. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF.
 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Bankiem.

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX" otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Spółdzielczego w Zawadzkiem w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia
swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkie 24.BS-Zawadzkie.pl. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem. Bank przekazuje je w formularzu do organu
przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

15. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczym w Zawadzkiem zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

16. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

 • do 01.07.2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję w sprawie świadczenia od organu prowadzącego i w przypadku decyzji pozytywnej wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za minione miesiące począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 r.. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
  Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące od momentu złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji
  pozytywnej.
 • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania od kwietnia 2016 r. i zaczniesz
  dostawać świadczenie należne od lipca 2016 r. Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

17. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.

18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem od Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)/Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym 24.BS-Zawadzkie.pl, po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy
wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że
wniosek został przyjęty do rozpoznania. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

19. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

 1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
 2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
 3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
 4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
 5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
 6. PESEL - dane osoby wnioskującej
 7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
 8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
 9. KOD DOKUMENTU
 10. WERSJA DOKUMENTU

20. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku "Rodzina 500+" możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

21. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta. Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym Banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

24. Czy Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie "Rodzina 500+"?

Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Banku oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem złożyć wniosek na "nowe" dziecko.

27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: (81) 742 42 40
 • Lubuskie: (95) 711 55 00
 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • Mazowieckie: (22) 695 71 22
 • Opolskie: (77) 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: (85) 743 94 99
 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • Śląskie: (32) 207 70 05
 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

30. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

31. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie numeru PESEL.

32. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

 • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30 września 2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres od 1 października 2017 do 30 września 2018
 • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

33. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

34. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez system Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Wyślij wiadomość Złóż wniosek on-line Gwarancja KFG Gwarancja AGRO Złoty Laur Konsumencki Lider Jakości 2021 dla Grupy BPS
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Kartosfera 24.BS eCorpoNet Facebook
 • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w systemie 24.BS-Zawadzkie będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30 września 2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018
 • Od 1 października 2017 r. w systemie 24.BS-Zawadzkie będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
 • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
 • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem nie przekraczającym kwoty 800 zł netto na osobę, rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia).
 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i nie może przekraczać kwoty 1200 zł netto na osobę.

Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym od 1 października 2017 - 30 września 2018:

 • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia.
 • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,

Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco - w przypadku złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym złożysz wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.
 • Rola Banku w Programie Rodzina 500+
  • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie 24.BS-Zawadzkie w sekcji „Wniosek 500+”. Złożenie wniosku w Jednostkach Organizacyjnych Banku nie jest możliwe.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie złożenia wniosku jest dostępne do pobrania z menu Wniosek 500+ "Sprawdź status wniosku". Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://rodzina500plus.gov.pl/)

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej 24.bs-zawadzkie.pl, w menu "Wnioski" -> "Rodzina 500+".

 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu 24.bs-zawadzkie.pl.
  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://rodzina500plus.gov.pl/).
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://rodzina500plus.gov.pl/) lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  • "Przetwarzany" – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  • "Dostarczony" – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o"Rodzina 500 plus".

Kliknij na obrazek i przejdź do informatora.

WNIOSEK RODZINA 500+ w systemie internetowym 24.BS-Zawadzkie:

 • Możliwość złożenia wniosku na nowy okres świadczeniowy od 1 października 2017 do 30 września 2018 będzie dostępna w systemie internetowym Banku już od 1 sierpnia br.
 • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie aż do ukończenia 18 roku życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia dla rodzin o niskich dochodach
 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • Pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia

Pamiętaj:

 • W okresie od 1 sierpnia 2017 do 30 września 2017 w pierwszym kroku wypełniania wniosku konieczne jest wskazanie okresu świadczeniowego, na który składany jest wniosek. Jest to krok niezbędny do wykonania – bez dokonania tego wyboru nie będzie możliwe dalsze procedowanie wniosku.
 • We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  • Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego) oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.
 • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie 24.BS-Zawadzkie, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak gminy na liście w systemie 24.BS-Zawadzkie oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.
 • Czas trwania sesji online w systemie 24.BS-Zawadzkie ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z systemu 24.BS-Zawadzkie, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
 • Podczas wypełniania wniosku możesz wskazać numer rachunku inny niż w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie 24.BS-Zawadzkie będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Zawadzkie w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system 24.BS-Zawadzkie do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie 24.BS-Zawadzkie.pl.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie 24.BS-Zawadzkie.pl, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Zgłaszanie reklamacji:

 • reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  • w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem– jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie 24.BS-Zawadzkie.pl oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem następuje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej 24.BS-Zawadzkie.pl oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.pl,
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania,
 • po zalogowaniu się serwis bankowości internetowej 24.BS-Zawadzkie.pl będzie wymagał podania kodu SMS/ z listy haseł jednorazowych/ w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500+,
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500+, poprzez system 24.BS-Zawadzkie.pl. Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem a korespondencja będzie pochodzić wyłącznie ze znanych Klientowi adresów e-mail. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku 500+ wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku lub pod numerem telefonu: (+48) 509 741 582.

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem w związku z realizacją procesu składania wniosku do Programu Rodzina 500+ nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków

Logując się do bankowości internetowej Banku 24.BS-Zawadzkie.pl należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa opisane w sekcji:
https://www.bs-zawadzkie.pl/bezpieczenstwo-transakcji-internetowych

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia 500+ drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

1. Czy Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem?

1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

 • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te
  dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
 • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku
  jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
 • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
 • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.

2. Zaloguj się do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

3. Znajdź wniosek Rodzina 500+.

4. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka, nawet jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

5. Dołącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

6. Zatwierdź i zakończ wniosek.

7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu> otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

Wniosek możesz złożyć przez internet:

 • w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem 24.BSZawadzkie.
 • przez platformę ePUAP
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach internetowych wybranych banków w Polsce

Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem.

4. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?

Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego 24.BS-Zawadzkie.

5. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację.

6. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

7. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.
Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.

8. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

9. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.

10. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF.
 • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Bankiem.

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?

Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX" otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Spółdzielczego w Zawadzkiem w tym procesie?

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia
swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkie 24.BS-Zawadzkie.pl. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem. Bank przekazuje je w formularzu do organu
przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

15. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczym w Zawadzkiem zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej.

16. Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

 • do 01.07.2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję w sprawie świadczenia od organu prowadzącego i w przypadku decyzji pozytywnej wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za minione miesiące począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 r.. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
  Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące od momentu złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji
  pozytywnej.
 • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania od kwietnia 2016 r. i zaczniesz
  dostawać świadczenie należne od lipca 2016 r. Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień. Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

17. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

Jest to uzależnione od sytuacji danego wnioskującego - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl.

18. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem od Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)/Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym 24.BS-Zawadzkie.pl, po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy
wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że
wniosek został przyjęty do rozpoznania. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

19. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?

 1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
 2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
 3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
 4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
 5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
 6. PESEL - dane osoby wnioskującej
 7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
 8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
 9. KOD DOKUMENTU
 10. WERSJA DOKUMENTU

20. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank?

Potwierdzenie złożenia wniosku "Rodzina 500+" możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

21. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta. Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

22. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?

Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem może mieć następujące statusy:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

23. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym Banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

24. Czy Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie "Rodzina 500+"?

Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

25. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Banku oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

26. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem złożyć wniosek na "nowe" dziecko.

27. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

28. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenie złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP na adres e-mail podany we wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

29. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

 • Dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: (81) 742 42 40
 • Lubuskie: (95) 711 55 00
 • Łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • Małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • Mazowieckie: (22) 695 71 22
 • Opolskie: (77) 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: (85) 743 94 99
 • Pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • Śląskie: (32) 207 70 05
 • Świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • Warmińsko-Mazurskie: (55) 237 45 94
 • Wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

30. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

31. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?

Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie numeru PESEL.

32. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?

 • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30 września 2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres od 1 października 2017 do 30 września 2018
 • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.

33. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?

Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

34. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez system Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?

Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem